توجه به مشخصات دقیق خوانده مهم است

خوانده

خوانده

شخصی است که دعوی علیه او اقامه شده و خواهان محکوم شدن وی به شناسایی یک وضعیت حقوقی، انجام و یا ترک انجام یک عمل را از دادگاه تقاضا می کند.
به دلیل عدم ذکر در قانون آیین دادرسی مدنی در نظام حقوقی ما امکان اصلاح مشخصات خوانده بعد از ثبت دادخواست وجود ندارد مگر در صورت اشتباه جزئی و سهوی. یا اصلاحی که منجر به تغییر در هویت مخاطب نگردد.
در خصوص خوانده قرار گرفتن اشخاص حقوقی نیز اصولا ذکر شناسه ملی ضروری است. به استثنای شرکت های عملی موضوع ماده ۲۲۰ قانون تجارت و نیز اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی؛ که با انتخاب گزینه عدم شناسه ملی امکان ثبت دادخواست وجود دارد.
توجه به این نکته ضروری است که در صورت از قلم افتادن نام یکی از خواندگان در هنگام ثبت دادخواست، نمی توان به صرف تقدیم دادخواست جلب ثالث فرد مذکور را به دادرسی فراخواند. از آن رو که مجلوب ثالث شخصی متفاوت از خواهان و خوانده است که مستقیما طرف دعوا نبوده و موقعیتی تبعی و فرعی در دعوای مطروحه دارد. اگر چه وی ممکن است در دعوای مطروحه ذینفع باشد اما نباید حق اصلی مورد ادعا بر علیه وی باشد.
این اصل کلی در مواردی استثنایی قابل عدول است ..نظیر بحث ورشکستگی که به استناد ماده ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون تجارت تاجر ورشکسته و اداره تصفیه به عنوان خوانده دعوی قرار می گیرند .
مواد ۲۳۹-۲۳۵ قانون امور حسبی نیز در این خصوص قابل ذکرند. ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی این اختیار را به بستانکار شخص متوفی داده که به طور مستقیم به بدهکار شخص متوفی مراجعه نموده و علاوه بر وراث متوفی، بدهکار را نیز به عنوان خوانده قید نموده و دعوای خویش را مطرح نماید.
در خصوص متوفی بلاوارث نیز استناد به ماده ۲۳۷ قانون امور حسبی و ماده ۸۶۶ قانون مدنی و نیز ماده ۳ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی در این خصوص راهگشاست . به این ترتیب که در صورت وجود متوفی بلاوارث؛ بستانکار علاوه بر بدهکار، مدیر ترکه که به تقاضای دادستان تعین شده، دادستان و سازمان تاسیس و جمع آوری و فروش املاک تملیکی و نیز وصی را به عنوان خوانده ذکر می نماید. لازم به ذکر است موارد فوق در خصوص حقوق دینی قابل ذکراند . در خصوص اموال عینی به استناد ماده ۲۳۹ قانون امور حسبی خوانده دعوی کسی است که عین در دست اوست خواه وارث باشد یا غیر وارث. در این صورت خواندگان دعوی علاوه بر وراث، شخصی است که عین در دست اوست.
نکته مهم دیگر در بحث خوانده تعدد خواندگان است به عنوان مثال در بحث مسئولیت تضامنی ناشی از ضمانت، در مواردی که شخصی از متعهد ضمانت کرده که متضامنا با وی مسئول انجام تعهد یا پرداخت خسارت است، در این صورت خواندگان دعوی مدیون اصلی یا مضمون عنه و ضامن هستند‌.
مورد دیگر در این خصوص دعاوی مربوط به اسناد تجاری است که وفق ماده ۲۴۹ قانون تجارت امضاء کنندگان اسناد تجاری متضامنا مسئول انجام تعهد اند از این رو تمامی ایشان به عنوان خوانده ذکر می گردند.
مورد مهم و قابل ذکر دیگر در بحث تعدد خواندگان؛ دعاوی مربوط به سلسله نقل و انتقالات است با این توضیح که چه در خودرو و چه در املاک آنجا که به استناد سند عادی قصد ثبت سند رسمی در خصوص موضوع را داریم رعایت سلسله نقل و انتقالات یا تعاقب ایادی ضروری است به این صورت که آخرین شخصی که نامش به عنوان مالک در سیستم راهنمایی و رانندگی در خصوص خودرو؛ و یا در اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص ملک به عنوان مالک ثبت شده باید به عنوان خوانده قرار گرفته و سپس ذکر ترتیب ایادی بر اساس مبایعه نامه های تنظیم شده جهت احراز رابطه قراردادی ضروری است.
به طور کلی توجه به مشخصات دقیق خوانده از این رو مهم است که عدم ذکر دقیق آن ممکن است منجر به استرداد دادخواست، پرداخت هزینه دادرسی مجدد و نیز اطاله دادرسی گردد.راهنمایی و مشاوره از یک وکیل متبحر همچون دکتر مسعود مظاهری تهرانی می تواند کمک بزرگی در حل مشکلات باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا

مشاوره دریافت کنید